Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8401 c0c1 390
3309 6376 390
Reposted fromkatalama katalama viasuzannekhaleen suzannekhaleen
Myślę, że 21 grudnia 2012 roku wszystkie elektrownie na świecie powinny zgadać się ze sobą i wyłączyć prąd na jakieś 10 minut. Ot tak po prostu, aby ludzie się posrali ze strachu...
— Junior13
Reposted fromjunior13 junior13 viasuzannekhaleen suzannekhaleen
Czas jest cenny - marnuj go dobrze.
Reposted fromscorpix scorpix viasuzannekhaleen suzannekhaleen
2594 bdad 390
9209 cc91 390
Reposted fromkaryyna karyyna viasuzannekhaleen suzannekhaleen
7468 f846 390
Reposted fromdetka detka viasuzannekhaleen suzannekhaleen
9415 c680 390
Reposted frommsto msto viasuzannekhaleen suzannekhaleen
1833 ec68 390
Dzisiejsze pokolenie ma mocne głowy i zimne serca.
— Lalka
tak bardzo chciałbym
widzieć Cię więcej
— fisz
bo ludzie nie mogą spać w nocy kiedy się boją
— Małpa
1711 7044 390
Ty jesteś tam. Ja jestem tu. nie wiem, co trzeba zrobić już. 
— Pezet
8302 9fb6 390
Daję słowo, oddałbym wszystko, żeby dziś być gdzieś z tobą.
— Miuosh
-Zakochałam się - powtarza i wpija mi język w usta. -Chodź, zrób mi jakąś krzywdę.
— Żulczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl